AKP - internasjonalt


2003/09/01
Jan Myrdal: Hagtvet og Sørøst-Asia
"Det alvorligste med professor Bernt Hagtvets tekster er at han ikke tar opp det avgjørende statsrettslige spørsmålet; det som også angår småstaten Norge."